REGULAMIN KONKURSU „Wibrotrening z Fundacją Mam Tę Moc”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wibrotrening z Fundacją Mam Tę Moc” (dalej: „Konkurs”).
3. Organizatorem Konkursu w Konkursie jest Fundacja Mam Tę Moc z siedzibą przy ul. Leona Berensona 55B/337, 03-290 Warszawa, KRS 0000559312, REGON 36158426, NIP 5242780470 (dalej: „Organizator”).
4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest DEXACOM Artur Traczewski z siedzibą przy ul. Wiązanej 20j, 04-680 Warszawa, REGON: 140222580, NIP: 1131929234 (dalej: „Fundator nagród”).
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez osoby trzecie, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook (Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook Inc.) z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie niniejszego Konkursu.
7. Konkurs przeprowadzany z wykorzystaniem na portalu społecznościowego Facebook na profilu @mamtemocfundacja pod adresem https://www.facebook.com/mamtemocfundacja (dalej: „Strona konkursu”).
8. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
c) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Facebook (fakt posiadania takiego konta może być weryfikowany przez Organizatora poprzez zalogowanie się Uczestnika na konto w obecności przedstawiciela Organizatora). Konto musi pozostawać publiczne co najmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu);
d) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
f) wykona zadanie konkursowe;
h) zapoznała się z postanowieniami Regulaminu, zaakceptowała wszystkie jego postanowienia i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej: „Uczestnik” lub „Zgłaszający”).
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.
3. Udział w Konkursie w imieniu osób trzecich jest niedopuszczalny.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, przewidzianych w Regulaminie, powoduje uznaniem zgłoszenia za wadliwe, a tym samym nie bierze ono udziału w Konkursie.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora nagród, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 3 
KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia, uwzględniając ich jakość (zdjęcie/film, opis pracy konkursowej umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym), oryginalność, kreatywność każdego zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego, a także zgodność z celami Konkursu i wybierze sześć poprawnie przesłanych zgłoszeń konkursowych, przygotowanych zgodnie z Regulaminem, których wartość estetyczna wyróżnia się na tle pozostałych Zadań konkursowych w celu przyznania 7 Nagród.

§ 4 
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Czas trwania konkursu obejmuje okres oznaczony od dnia 29 października 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem Nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia 05 grudnia 2022 r.
2. W czasie trwania Konkursu, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Facebook na profilu firmowym Fundacji Mam Tę Moc, pod postem Konkursowym, odpowiedzi na zadanie konkursowe, tj.: „za co uwielbiacie trening wibracyjny?” oraz wysłaniu maila na adres fundacjamamtemoc@gmail.com z fotorelacją/nagraniem video oraz opisem postępu ćwiczeń.
3. Odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zamieszczone zostanie przez Uczestnika na profilu społecznościowym Fundacji Mam Tę Moc w serwisie Facebook z zastrzeżeniem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie do dnia 16 listopada 2022 r. do godziny 23:59, co oznaczać będzie wzięcie udziału w Konkursie. Odpowiedź na zadanie konkursowe zamieszczone po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie będzie kwalifikowała się do udziału w Konkursie, a Uczestnicy nie wezmą udziału w Konkursie.
4. Komisja zastrzega sobie wyłączne prawo dokonania swobodnej oceny zamieszczonych przez Uczestników odpowiedzi na zadanie konkursowe, które spełniają wymóg wskazany w ust. 2, tj.: Komisja Konkursowa dokona własnej oceny i wyboru najbardziej oryginalnych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu społecznościowym Fundacji Mam Tę Moc pod postem Konkursowym oraz przesłanych zgłoszeń mailowych, a następnie wybierze Uczestnika, który będzie zwycięzcą Konkursu, który otrzyma Nagrodę zgodnie z warunkami określonymi w § 5, ust. 1 pkt a i b.
5. Uczestnik konkursu powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox lub Safari. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik oraz za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w wyniku wymienionych wyżej przyczyn.
6. Organizator wyklucza z Konkursu Uczestnika oraz usuwa Zgłoszenie, w przypadku, gdy Uczestnik w przygotowanym poście:
a) naruszy prawa osób trzecich;
b) prześle Zadanie Konkursowe nie będące skutkiem jego samodzielnych działań twórczych, a stanowiące działania osób trzecich;
c) gdy odpowiedzi w jakikolwiek sposób dotyczyć bedą substancji odurzających, w szczególności  narkotyków, alkoholu oraz ich zażywania;
d) gdy odpowiedzi zawierają treści dotyczące przemocy lub nawołujące do zachowań agresywnych bądź są związane z tematyką i zachowaniami o podłożu seksualnym;
e) gdy odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie;
f) zawierające w Odpowiedzi Konkursowej treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator;
g) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich  do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
h) naruszy dobre imię i renomę Organizatora oraz podmiotów trzech z nim powiązanych, jego pracowników, jak również gdy odpowiedz naruszy dobre imię innych Uczestników Konkursu. 
7. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail na adres: fundacjamamtemoc@gmail.com, z dopiskiem „Wibrotrening z Fundacją Mam Tę Moc”.
8. Wyrażając zgodę na wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik zgadza się na publikację swojego imienia i nazwiska w ramach listy laureatów na Stronie Konkursowej oraz w zakresie, o którym mowa poniżej w niniejszym Regulaminie, na podstawie udzielonej zgody o przetwarzaniu danych osobowych, będącej elementem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w konkursie w dowolnym momencie czasu trwania Konkursu, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres: fundacjamamtemoc@gmail.com, z dopiskiem „Wibrotrening z Fundacją Mam Tę Moc”.
10. Uczestnik przesyłając odpowiedź na Zadanie konkursowe wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystywanie przesłanej odpowiedzi, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do sieci Internet i rozpowszechnianie na portalu Facebook, Instagram oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie;
e) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
Organizatorowi przysługuje prawo sublicencji do Zadania Konkursowego.  
11. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe oraz wyniki Konkursu w postaci komentarzy przesłanych przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie, materiałach marketingowych (druk oraz online) lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych osób trzecich bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
12. Uczestnik Konkursu zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanego Zadania Konkursowego.
13. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub jednostkom z nimi powiązanym, bądź współpracującym z roszczeniami z powodu naruszenia ich praw, w szczególności: praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Organizator lub jednostki z nimi powiązane bądź współpracujące będą zobowiązani do zapłaty zasądzonej kwoty, z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Uczestnik naprawi szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

§ 5 
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 1 zestaw: kostka – wartość jednego zestawu 600 zł brutto (słownie: sześćset złotych);
b) 1 zestaw: mata – wartość jednego zestawu 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych); 
c) 1 zestaw: wałek – wartość jednego zestawu 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych);
d) 1 zestaw: gumy do g10 mini – wartość jednego zestawu 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych);
e) 1 zestaw: dyski – wartość jednego zestawu 100 zł brutto (słownie: sto złotych);
f) 1 zestaw: gumy – wartość jednego zestawu 100 zł brutto (słownie: sto złotych);
g) 1 zestaw: piłka – wartość jednego zestawu 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Kryterium przyznawania Nagród jest aspekt kreatywny, tj. Komisja wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi na Zadanie konkursowe spośród poprawnie nadesłanych zgłoszeń.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Organizator. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej Nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku od kwoty przyznanych Nagród zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
4. Zwycięzca wygrywa jedną Nagrodę – 1 zestaw. Organizator nie dopuszcza możliwości wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestników więcej niż jeden raz.
5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na Nagrodę innego rodzaju.
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
7. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.

§ 6 
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Powiadomienie Zwycięzców o wygraniu Nagrody nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 19 listopada 2022 r. w formie wiadomości lub komentarza na platformie Facebook z informacją o zdobyciu Nagrody.
2. Zwycięzca w następstwie otrzymania Powiadomienia, zobowiązany jest do wysłania w terminie 3 dni roboczych, w wiadomości prywatnej na Facebooku następujących informacji: dane osobowe Uczestnika, czyli imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email.
3. Organizator przekaże Nagrody do dnia 05 grudnia 2022 r., po wskazaniu przez Zwycięzcę adresu, na który mają zostać dostarczone. Adres dostawy Nagrody powinien być wskazany przez Zwycięzcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, czyli do dnia 22 listopada 2022 r..
4. Nagroda w formie rzeczowej zostanie przesłana na wskazany adres wyłącznie na terenie Polski na koszt Organizatora. 
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych.

§ 7 
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Mam Tę Moc, ul. Leona Berensona 55B/337, 03-290 Warszawa, KRS 0000559312, NIP 5242780470, REGON 361584263 (zwany dalej jako „Fundacja Mam Tę Moc”).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundację Mam Tę Moc prosimy o kontakt pod adresem email: fundacjamamtemoc@gmail.com.
3. W związku z uczestnictwem w Konkursie zbieramy Państwa dane osobowe w zakresie:
a) imienia, nazwiska, adresu email Uczestnika Konkursu;
b) w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz obsługi reklamacyjnej: adresu dostawy Nagrody oraz numer telefonu;
c) na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: data urodzenia;
d) dodatkowo w przypadku przesłania Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek oraz opis postępów ćwiczeń Uczestnika lub osób trzecich: wizerunek oraz opis postępów ćwiczeń Uczestnika lub takich osób trzecich utrwalony w Zadaniu Konkursowym.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) uczestnictwa w Konkursie (na podstawie uzasadnionego interesu administratora);
b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu (na podstawie udzielonej uzasadnionego interesu administratora);
c) obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
d) utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 8 ust. 8 niniejszego Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody).
5. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Fundacji Mam Tę Moc odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
a) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Fundację Mam Tę Moc w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
b) dostawcy usług zaopatrujących Fundację Mam Tę Moc w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej. W przypadku konkursów organizowanych na platformie Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu oraz związanych z nim działań marketingowych, rozpoznania reklamacji, a w odniesieniu do Zwycięzców Konkursu również okres wymagany przez odpowiednie przepisy podatkowe, nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wydano Nagrodę w Konkursie. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Przysługuje Państwu, jako Uczestnikowi Konkursu, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacjamamtemoc@gmail.com. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, w zakresie określonym w ust. 3 powyżej, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz wydania Nagród. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z instrukcją zawartą w Zadaniu Konkursowym.
10. W przypadku Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek oraz opis postępów ćwiczeń, Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zadaniu Konkursowym mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Wysyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik Konkursu potwierdza, że przekazał osobom trzecim, których wizerunek oraz opis postępów ćwiczeń jest utrwalony w Zadaniu Konkursowym informacje o przetwarzaniu ich danych, zawarte w niniejszym §7 oraz że wyraziły one zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz opisu postępów ćwiczeń w Zadaniu Konkursowym.
11. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach marketingowych może wiązać się z koniecznością podpisania przez nich dodatkowych, odpowiednich dokumentów.
12. Administrator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym wizerunku). Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
14. W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

§ 8 
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zadaniem Konkursowym w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej treści, w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów 
4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego zgodnie z potrzebami Organizatora.
5. Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach jednostek współpracujących ze Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę.
6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi wyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną;
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi;
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych);
d) wielokrotne publiczne wystawienie;
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych;
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do działań reklamowych i marketingowych Fundacji Mam Tę Moc;
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt od a) do g);
i) bez względu na ilość nadań, emisji czy wytworzonych egzemplarzy, oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie treści Zadania Konkursowego bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
7. Z chwilą wydania Nagród, Fundacja Mam Tę Moc nabywa własność egzemplarza nagrodzonych prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Fundacji Mam Tę Moc zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zadania Konkursowego w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, dokonanych przez Fundację Mam Tę Moc lub na jej zlecenie, a także przenosi na Fundację Mam Tę Moc prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
8. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek, Uczestnik publikując Zadanie Konkursowe oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku zawartego w tym Zadaniu Konkursowym na wszelkich polach eksploatacji określonych w ust. 6. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
9. Jeżeli Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę do wykorzystania wizerunku tych osób.

§ 9 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać mailowo lub na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 7 dni od dnia wyboru Zwycięzcy (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,̨ nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora i zostać wysłana na adres Fundacja Mam Tę Moc, ul. Leona Berensona 55B/337, 03-290 Warszawa. Reklamacja mailowa powinna być́ przesłana na adres fundacjamamtemoc@gmail.com z dopiskiem „Wibrotrening z Fundacją Mam Tę Moc”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji lub w odpowiedzi na maila z reklamacją. 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu Fundacji Mam Tę Moc pod adresem https://www.facebook.com/mamtemocfundacja pod linkiem zamieszczonym w poście konkursowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej i na stronach mediów społecznościowych Organizatora. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z nowym Regulaminem i w przypadku uznania, ze jego postanowienia nie odpowiadają Uczestnikowi Konkursu jest on zobowiązany do usunięcia swojej pracy konkursowej w celu wycofania zgłoszenia. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie problemy wynikające z Regulaminu zostaną rozstrzygnięte polubownie, jednakże w przypadku zdarzeń, których nie da się rozwiązać polubownie, ewentualne roszczenia dochodzone na podstawie Regulaminu strony będę mogły dochodzić przed sadem powszechnym właściwym dla siedziby Fundacji Mam te Moc. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji postu konkursowego na profilu Fundacji Mam Tę Moc na portalu Facebook.