Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI MAM TĘ MOC Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(tekst jednolity z dnia 29.10.2018 r.)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Mam tę Moc, (dalej „Fundacja”), działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), innych przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie niniejszego statutu (dalej „Statut”).
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Fundacja działa na teranie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celu, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć filie i oddziały.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji.
6. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 2
Cel i sposób działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest profilaktyka, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych i chorych.
2. Cel Fundacji jest realizowany przez:
1) finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom chorym,w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymagających rehabilitacji, w tym w szczególności:a) organizowanie, współorganizowanie i finansowanie ośrodków, obozów i zajęć rehabilitacyjnych;b) organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wszelkiego rodzaju fachowej pomocy terapeutycznej (fizjoterapeutów, ortopedów i in.) osobom chorym i niepełnosprawnym;
2) zapewnianie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innych środków osobom chorym i niepełnosprawnym oraz jednostkom prowadzącym rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych;
3) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i wszelkimi innymi podmiotami w obszarze podejmowanych działań zbieżnych z celami Fundacji oraz w celu ich realizacji;
4) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych w kraju i za granicą;
5) organizowanie bądź współpracę przy organizacji wszelkiego rodzaju:
a) akcji informacyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji;
b) imprez rekreacyjnych i sportowych, spotkań, pokazów i wydarzeń,w tym angażowanie wolontariuszy;– w zakresie objętym celem Fundacji lub zbieżnym;
6) współpracę z instytucjami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie rehabilitacji.
3. Dla zapewnienia realizacji celu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Działalność, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a, pkt. 1 lit. b, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 6 niniejszego paragrafu jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.4. Działalność, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i pkt. 5 niniejszego paragrafu jest odpłatną działalnością pożytku publicznego.

§ 3
Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przeznaczony na realizację celów statutowych o wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) wniesiony przez Kamila Krzysztofa Graff – fundatora. Fundusz założycielski został pokryty wkładem gotówkowym w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz wkładem rzeczowym w postaci komputera marki Lenovo Y70-70 Procesor i7, 8GB ram, 17,3cala, Win8.1 (laptop) o wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Z Funduszu założycielskiego zostaje wyodrębniona kwota 1.000,00 zł (słownie:jeden tysiąc złotych) przeznaczona na potrzeby prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.
3. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celu statutowego Fundacji są: pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości oraz wszelkie inne prawa majątkowe pozyskane przez Fundację w toku jej działania, w tym m.in. dochody uzyskane w trakcie jej działalności takie jak:
1) darowizny fundatorów;
2) subwencje, dotacje, granty od osób prawnych;
3) darowizny, spadki i zapisy;
4) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;
5) odsetki bankowe od zgromadzonych kapitałów;
6) przychody z majątku Fundacji, wpływy ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów.
4. Cała nadwyżka przychodów nad kosztami osiągnięta przez Fundację będzie przeznaczana na realizację jej celu statutowego.
5. W ramach działalność Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 4
Działalność gospodarcza Fundacji

1. Dla właściwego realizowania swojego celu statutowego Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej Fundacji i wszystkie dochody osiągane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.
3. Z majątku oraz dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
4. Fundacja może zakładać spółki prawa handlowego, wstępować do spółek prawa handlowego, zakładać spółdzielnie socjalne lub inne podmioty a także przystępować do spółdzielni socjalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
2) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
3) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);
4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
7) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);
8) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
9) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
10) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD82.30.Z);
11) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
12) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);
13) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
14) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);
15) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
16) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
17) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
18) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
19) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
20) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
21) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
22) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych(PKD 85.51.Z);
23) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD77.21.Z).
7. Podjęcie przez Fundację działalności, dla której wymagana jest koncesja, licencja lub innego rodzaju przewidziane prawem zezwolenie może nastąpić dopiero po ich uprzednim uzyskaniu przez Fundację.

§ 5
Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów;
2) Zarząd Fundacji;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji;
3. Utworzenie innych organów Fundacji wymaga zmiany Statutu Fundacji.

§ 6
Zgromadzenie Fundatorów

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatora Zwyczajnego, którym jest Pan Kamil Graff oraz Fundatorów Nadzwyczajnych.
2. Zgromadzenie Fundatorów ma prawo poszerzenia swojego składu o Fundatorów Nadzwyczajnych w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w roku.
4. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem uchwały, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.W przypadku równej liczby głosów za i głosów przeciw głos rozstrzygający należy do Fundatora Zwyczajnego.
5. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) wytyczanie kierunków działania Fundacji;
2) dokonywanie zmian w treści Statutu;
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
4) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
5) zawieranie umów z członkami Zarządu;
6) zawieranie umów z członkami Komisji Rewizyjnej;
7) występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
8) udzielania członkom Zarządu Fundacji absolutorium za dany rok obrotowy po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej;
9) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej;
10) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji;11) przedstawianie opinii w sprawach wniesionych pod obrady przez Zarządu Fundacji, jeżeli sprawy te dotyczą kompetencji przyznanych Zgromadzeniu Fundatorów lub jeśli o przedstawienie opinii zawnioskuje Zarząd Fundacji;
12) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, o których mowa w § 8 ust. 3 Statutu.

§ 7
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony i składa się z maksymalnie z 3 (trzech) osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Członkami Zarządu Fundacji mogą być jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 6 ust. 4 Statutu.
4. Powołując danego członka Zarządu Fundacji Zgromadzenie Fundatorów określa również funkcję, jaką osoba ta będzie pełniła w Zarządzie Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem odwołania danego członka Zarządu, złożenia przez niego rezygnacji, jak również z chwilą jego śmierci.
6. W przypadku Zarządu:
1) jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie w formie uchwały;
2) dwuosobowego, decyzje podejmowane są jednomyślnie w formie uchwały;
3) trzyosobowego, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w formie uchwały, w obecności minimum dwóch członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów za i głosów przeciw głos rozstrzygający należy do Prezesa Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) realizacja celów statutowych Fundacji;
3) sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) przyjmowanie subwencji, darowizn spadków i zapisów;
6) ustalanie wielkość zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz środków na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Fundacji;
7) występowanie do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskami w przedmiocie zmian w statucie Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 8
Sposób reprezentacji Fundacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego składa Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach majątkowych:
1) do kwoty 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto składać może każdy członek Zarządu samodzielnie;
2) do kwoty nieprzekraczającej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto,ale wyżej niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto składać może dwóch członków Zarządu działających łącznie;
3) do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto składać może Prezes Zarządu samodzielnie.
3. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)brutto wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu, przy czym w sprawach majątkowych powyżej kwoty 20.000,00 zł FUNDACJA MAM TĘ MOC (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto wymagana jest uprzednia akceptacja Zgromadzenia Fundatorów wyrażona w formie uchwały.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach o charakterze niemajątkowym może składać każdy członek Zarządu Fundacji działając samodzielnie.

§ 9
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się z 3 (trzech) członków,z których 1 (jeden) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji.
3. Członków Komisji Rewizyjnej Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 6 ust. 4 Statutu.
4. Powołując danego członka Komisji Rewizyjnej Fundacji Zgromadzenie Fundatorów określa również funkcję, jaką osoba ta będzie pełniła w Komisji Rewizyjnej.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z dniem odwołania danego członka Komisji,złożenia przez niego rezygnacji, jak również z chwilą jego śmierci.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2) mogą pełnić swoją funkcję, jeśli nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Fundacji, w tym jej gospodarki finansowej, a w szczególności:
1) opiniowanie Zgromadzeniu Fundatorów rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
2) prawo do zapoznawania się ze wszelkim dokumentami dotyczącymi działalności Fundacji;
3) prawo domagania się od Zarządu Fundacji składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Komisji;
4) doradztwo w sprawach dotyczących bieżącej działalności Fundacji.8. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności minimum dwóch członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i głosów przeciw głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.
9. Komisja Rewizyjna reprezentowana jest na zewnątrz przez co najmniej dwóch członków działających łącznie.

§ 10
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji, chyba że uchwała Zgromadzenia Fundatorów stanowi inaczej.
4. Ewentualny majątek, który pozostanie po likwidacji Fundacji zostanie przekazany organizacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji. Pomiot ten zostanie wskazany w uchwale Zgromadzenia Fundatorów podjętej po zakończeniu procesu likwidacji Fundacji.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, z uwzględnieniem stosownych regulacji w tym zakresie po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Wszelkie zmiany Statutu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Statutu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na adres siedziby Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Mam tę Moc:
Kami Graff – Fundator Zwyczajny