Klauzula RODO dla uczestników projektu - Poradnik Treningowy dla rodziców

- projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

Administratorem danych osobowych uczestnika projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − jest:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mam Tę Moc, ul. Leona Berensona 55B / 337, 03-290 Warszawa, KRS 0000559312, NIP 5242780470, REGON 361584263.II. Inspektor Ochrony Danych. 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania danych. Dane osobowe osoby biorącej udział w projekcie będą przetwarzane w celu:

 1. wysłania Poradników Treningowych;
 2. dowodowym będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

III. Prawo sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z niniejszym projektem. Podstawą prawną jest art. 21 RODO.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wysyłki Poradników Treningowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, osoby biorącej udział w projekcie przysługuje:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • e) prawo do przenoszenia danych;
 • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do do udziału w projekcie, a także otrzymania Poradnika.

VII. Zakres przetwarzania

Informujemy, że jako administrator będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu komórkowego 
 • nazwa profilu na portalu www.facebook.com

VIII. Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje dot. organizacji i przeprowadzenia projektu dostępne są w poście na portalu Facebook: https://www.facebook.com/mamtemocfundacja/posts/3166257730267607.

Regulamin działania fundacji znajduje się na stronie www. mamtemocfundacja.pl w zakładce O nas.